top of page
STK_web_medium.png
STADGAR

För den ideella föreningen Sundbybergs Tennisklubb 815200-9513 med hemort i Sundbybergs Kommun

 

Bildad år 1937

 

Stadgarna senast fastställda på årsmöte den 13 oktober 2021

STK_web_medium.png

§ 1 Föreningens ändamål

 

1:1 Föreningen har till ändamål

 

att verka för tennisspelets utveckling

 

att bedriva en aktiv senior- och ungdomsverksamhet

 

att arrangera tävlingar

 

att verka för främjande av ett gott kamratskap bland medlemmarna.

 

 

§ 2 Medlemskap    

 

2:1 Inträde

 

Föreningen består av de fysiska personer vilka har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

Medlemskap beviljas genom beslut i styrelsen alternativt genom av styrelsen eventuella delegerad(e) person(er) och erhålls så snart inträdesavgift och årsavgift erlagts.

 

Genom beslut på årsmöte kan medlem, som på ett utmärkt sätt främjat föreningens ändamål, utses till hedersmedlem.

                                                                                                                                 

2:2 Utträde

 

Medlem som vill utträda ur föreningen gör skriftlig anmälan därom till klubben och är därmed omedelbart skild från föreningen. Förfallna avgifter skall erläggas enligt styrelsens bestämmande.

 

2.3 Uteslutning m.m.

                                                                                    

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att erlägga av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbart skadat föreningens intresse eller anseende.

 

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslutet får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får styrelsen i stället meddela medlemmen skriftlig varning.

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skälen för åtgärden redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande av beslutet. Belsutet ska snarast tillställas den berörde.

 

Beslut om uteslutning av den berörde överklagas till Riksidrottsförbundet.

 

 

§ 3 Årsavgift

 

Medlem skall erlägga årsavgift. Ny medlem skall därutöver erlägga inträdesavgift. Avgifternas storlek fastställs av årsmötet och skall då avse nästkommande verksamhetsår + 1.

 

Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

 

 

§ 4 Beslutande organ

 

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

 

 

§ 5 Årsmöte

 

5:1 Tidpunkt och kallelse

 

Årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas årligen senast den 30 april på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmöte skall av styrelsen, senast två veckor före mötet, tillställas medlemmarna. Kallelse och förslag till föredragningslista skall anslås i  Sundbybergs Rackethall. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening, eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

 

5:2 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

 

Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag att behandlas och beslutas av årsmötet.

 

Förslag från medlem skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars mötesåret. Styrelsen skall vid årsmötet avge yttrande över inlämnade förslag.

 

5:3 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte

 

Medlem som har beviljats medlemskap och erlagt årsavgift, senast 60 dagar före årsmötet och under mötesåret fyller lägst 18 år har yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt på mötet.

 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet  (se § 5:2).

 

5:4 Beslut och omröstning

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det så skall omröstning  ske slutet.

 

Med undantag för bestämmelserna beträffande stadgetolkning (§ 12) samt stadgeändring (§13) avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

 

Vid omröstning som ej avser val till förtroendepost gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är vederbörande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val till förtroendepost skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

5:5 Valbarhet

 

Valbar till styrelse och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen. Valbar till sammankallande revisor behöver inte vara medlem av föreningen

 

5:6 Ärenden vid årsmöte                                                                        

 

Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras:

 

1.  Fastställande av röstlängd för mötet.

2.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.  Fastställande av föredragningslista.                                                                                                               

4.  Val av  a) ordförande för mötet  b) sekreterare för mötet samt c) 2 st protokolljusterare   

5.  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret

6.  Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret

7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.  Fastställande av års- och inträdesavgift.

10.Val på:

  • Ett år av föreningens ordförande

  • Två år av halva antalet styrelseledamöter

  • Ett år av en revisor och en revisorssuppleant

  • Ett år av ordförande och en övrig ledamot i valberedningen             

    

 

§ 6 Extra årsmöte

 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när båda revisorerna eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan till styrelsen skall ske  skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 1 månad kalla till sådant möte att hållas inom 1 månad från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast 7 dagar före mötet. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i Sundbybergs Rackethall.

 

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som anges beträffande årsmöte.

 

 

§ 7 Valberedningen

 

Valberedningen består av en ordförande och en övrig ledamot valda av årsmötet.

 

Senast en vecka innan årsmötet skall valberedningens förslag på nya styrelseledamöter anslås i Sundbybergs Rackethall.

 

 

§ 8 Revisorer

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

Föreningens räkenskaper skall för det senaste räkenskapsåret vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet.                                                                                                                                      

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste  räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.

                                                                                                                       

 

§ 9 Styrelsen

 

9:1 Sammansättning

 

Styrelsen består av ordföranden och minst fem och högst sju övriga ledamöter.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig samt övriga befattningshavare.

 

Styrelsen kan också utse en person till adjungerad ledamot. En sådan ledamot har inte rösträtt i styrelsen men kan utses till t ex kassör eller sekreterare i styrelsen. Inget hinder föreligger för en anställd i föreningen att adjungeras till styrelsen. En adjungerad ledamot kan utses för som längst tiden till och med nästa årsmöte.

 

9:2 Styrelsens åliggande

 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Det åligger styrelsen särskilt att:

  • Tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med klubbens stadgar

  • Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

  • Verkställa av årsmötet fattade beslut

  • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

  • Ansvara för och förvalta föreningens medel

  • Tillsätta för verksamheten erforderliga kommittéer, fastställa instruktion för dessa och granska deras verksamhet

 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens sammanträden och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förfall skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

 

9:3 Kallelse, beslutsmässighet  och omröstning

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.                       

                               

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Skulle antalet vara jämnt har Ordföranden utslagsröst.

 

Röstning får inte ske genom ombud.

 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.                                                                                                        

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.

Avvikande mening skall antecknas till protokollet

.

9:4 Delegering av beslutanderätten

 

Styrelsen får delegera sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till ordförande, enskild styrelsemedlem, sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.                       

 

Den som fattat beslut genom delegering enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

 

§ 10 Firmateckning

 

Föreningens firma tecknas av ordförande eller om styrelsen så beslutar, två styrelseledamöter gemensamt. Styrelsen kan också besluta om att föreningens firma tecknas av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

§ 11 Verksamhets- och  räkenskapsår

 

Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmöte påföljande år.

 

 

§ 12 Stadgetolkning

 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

 

§ 13 Stadgeändring

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda före den 1 februari mötesåret.

 

 

§ 14  Upplösning av föreningen

 

Föreningen kan upplösas genom beslut som fattas vid två på varandra följande möten med minst sex månaders mellanrum och som biträdes av minst 2/3 av vid mötena närvarande röstberättigade medlemmar.

                                                                                                            

Minst ett av mötena skall vara årsmöte.

 

Vid upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla Svenska Tennisförbundet, som har att tillse att kapitalet och dess avkastning i första hand användes till tennisspelets utveckling i Sundbyberg.

bottom of page