top of page

Sundbybergs Tennisklubbs (STKs) yttrande över Råsta-Örvallen program

Sundbybergs Tennisklubb vill börja med att tacka Sundbybergs stad för dess engagemang och viljan att utveckla ett hållbart idrottskluster för Råsta-Örvallen. Sundbybergs Tennisklubb anser precis som Sundbybergs stad att Råsta-Örvallen har potential att förbättra idrottsrörelsen genom att samla fler idrottsgrenar i ett och samma område i kommunen. Sundbybergs Rackethall är ett välkänt landmärke på Örvallen. Tennisklubben har 700 medlemmar och är en uppskattad förening som önskar fortsätta att bidra till en aktiv idrottsrörelse för kommunen och dess invånare med att erbjuda flertalet racketsporter.

   

Dessvärre, anser Sundbybergs Tennisklubb att de presenterade alternativen i planprogrammet för Råsta-Örvallen (diskuterades på klubbens medlemsträff den 7 juni) inte går i linje med klubbens planer. Klubbens ambition är att fortsätta utveckla verksamheten för att tillgodose de behov och den efterfrågan som stadens invånare uttrycker gällande tillgänglighet och möjlighet att utöva de racketsporter som klubben erbjuder. Sundbybergs stad ändrar plötsligt helt de premisser som tidigare uttalats av kommunens representanter. Det är med stor förvåning som vi inom klubben inser vad som nu håller på att hända. Sedan år 2012 har planer funnits på att bygga ut hallen. Diskussioner har förts med kommunen för att kunna utöka verksamheten som idag består av sju olika racketsporter; tennis, badminton, bordtennis, squash, pickleball, padel och racketball. Nu ställs vi i stället inför det faktum att hallen ska rivas, exproprieras och flyttas till en mycket svårtillgänglig plats, 200 meter från den konkurrerande verksamheten som bedrivs i Solna Tennishall!

Hallens nuvarande placering, i närheten av tunnelbanestationen Hallonbergen, främjar speciellt ungdomarnas tillgång till hallen. Sundbybergs Tennisklubb har en mycket viktig verksamhet inom upptagningsområdet. Problemet med barn och ungdomars stillasittande är allmänt känt. Att försvåra för just den gruppen, att höja tröskeln genom att placera hallen svårtillgängligt främjar inte ungdomarnas hälsa i Sundbyberg. Därför är Maxiförslaget inte hållbarhetsmässigt godtagbart. 

Vi hade sedan 10 år tillbaka hela tiden förväntat oss att den planerade utbyggnaden av hallen skulle ske inom snar framtid. I stället väljer Sundbybergs stad nu att helt äventyra den verksamhet som byggts upp och utvecklats sedan 1937. Att riva hallen är inte ekonomiskt, miljö- och hållbarhetsmässigt försvarbart. Förslaget går dessutom emot de tankar som Sundbybergs idrottschef, Mikael Eljemyr, framförde i en mailväxling: ”Racketytan för padel, minitennis och bordtennis är en tillfällig lösning som vid senare tillfälle bygger in padel & tennis på samma yta.”

Sundbybergs Tennisklubb har sedan en lång tid tillbaka stor efterfrågan på hallens resurser. Det faktum att banbeläggningen når 95 procent gör det näst intill omöjligt att utveckla verksamheten vidare för att kunna erbjuda fler invånare möjligheten att ta del av klubbens verksamhet. Ur klubbens synvinkel är detta en ekonomiskt förmånlig situation men eftersom antalet tillgängliga tider är få och bokas snabbt så hindrar den klubben från att erbjuda Sundbybergs stad, med omnejd, önskvärd tillgänglighet som t ex spontanspel för stadens barn och ungdomar.

Mot bakgrund av debatten kring barns högre grad av stillasittande har tennisklubbens styrelse tagit beslutet att arbeta för att öka antalet barn- och ungdomsgrupper de kommande åren. I dagsläget har klubben en väntelista på mer än 100 barn som vill spela tennis och för att försöka tillgodose behovet av fler grupper krävs det fler ytor för tennis. Som vi tolkar stadens förslag så är det endast Maxiscenariot som syftar till att förbättra nuvarande beläggningsutmaning, vilket är positivt om inte tidslinjen varit allt för lång.            

 

Sundbybergs Tennisklubb, som äger hallen, driver hallen i egen regi och med en ekonomi i balans. Hallens faciliteter håller en god standard som successivts har uppdaterats under åren. I dagsläget pågår en fullständig renovering uppdatering av alla tennisytor (hallen och utebanorna) samt är en process som syftar till att undersöka möjligheten att renovera hallen i sin helhet.

Sundbybergs Tennisklubbs kommentarer per presenterat scenario i planprogrammet för Råsta-Örvallen:

Minimiscenariot: Vi uppfattar att inga direkta förändringar sker utifrån dagens situation förutom att bilparkeringsplatserna flyttas till annan plats på området. Därmed anser Sundbybergs Tennisklubb att detta scenario inte möter de önskemål klubben har på att kunna erbjuda fler invånare möjligheten att ta del av klubbens verksamhet.    

Mediumscenariot: I detta scenario försvinner racketytan med padel, bordtennis och minitennis från klubben, vilket får anses som en reducering av den befintliga verksamheten och därmed inte möter de önskemål klubbens medlemmar har på att kunna utöka verksamheten. Padelverksamheten har nyligen etablerats, i samverkan med Sundbybergs stad, och erbjuder allmänheten gratis spel.

 

Maximiscenariot:

Detta scenario innebär att man river befintlig anläggning och bygger en helt ny anläggning i det nordöstra området på Råsta-Örvallen. Vår förståelse är att detta scenario även inkludera en ökning av mer tennisytor inomhus, vilket vi anser som mycket positivt. Vi ser dock stora utmaningar med detta scenario och framför allt med den tidslinje som presenterats för färdigställandet av Maxiscenariot. Klubbens ambition på att kunna erbjuda fler invånare möjligheten att ta del av klubbens verksamhet är här och nu och inte ett projekt som ligger långt in i framtiden. Vidare känner vi en viss oro över att man inte tagit hänsyn till att det finns en annan konkurrerande tennisklubb som skulle ligga mycket nära vid en ny etablering i den nordöstra hörnet av Råsta-Örvallen.      

Då ingen av de presenterade scenarierna möter klubbens nuvarande önskemål och framtida ambitioner anser vi att det finns ytterliga scenarios som bör beaktas innan beslut fattas i frågan om vägval för Råsta-Örvallen. 
Sundbybergs Tennisklubb föreslår således att rackethallens nuvarande placering blir kvar med följande alternativ som möjliggör utveckling av verksamheten.

Alt. 1) Befintliga padel och minitennisbanor konverteras till innebanor som det ursprungligen var tänkt i samband med planeringen av racketytan. 

Alt. 2) Padelbanor och racketytan blir kvar, med en annan plats för parkering, förslagsvis under jord om markförhållandena tillåter. Befintliga utebanor byggs in och utebanorna flyttas till en annan del på Råsta-Örvallen- området. 

Klubben önskar skyndsamt svar på följande:

  • Klubben vill ha en konkret förklaring till varför Sundbybergs stad planerar att ge hallen ett försämrat läge där hallen är svårare att resa till och dessutom i nära anslutning till den konkurrerande verksamheten i Solna tennishall.

  • Klubben vill ha ett utförligt förslag till hur Sundbybergs stad planerat exproprieringen av hallen som idag ägs av Sundbyberg Tennisklubb.

  • Klubben önskar även en förklaring till hur kommunen hållbarhets- och miljömässigt tänkt att presentera detta för Sundbybergs invånare.

 

Sundbyberg 18 augusti 2022

För Sundbybergs Tennisklubb:

Charlotte Fries Curatola - Ordförande                 

Stefan Malmqvist - Klubbchef                                                       

Övriga ledamöter i STK:s styrelse
                                  

bottom of page