top of page

Kallelse till årsmöte
Kallelse till årsmöte i Sundbybergs Tennisklubb, måndag 17 april 2023 kl. 19:30.


Plats: Sundbybergs Rackethall


Föredragningslista;


1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av a) ordförande b) sekreterare för mötet och c) 2 st protokolljusterare.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret.

6. Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av års- och inträdesavgift.

10. Val av styrelsens ordförande, samt ytterligare minst fem och högst sju styrelseledamöter,

två revisorer samt två ledamöter i valberedningen vilka väljs fram till nästa ordinarie

årsmöte.

11. Övriga frågor.

12. Mötets avslutande.


Efter mötet intar vi lite förtäring.


Välkommen!

Styrelsen för Sundbybergs Tennisklubb

143 visningar

Commentaires


bottom of page